آزمایشات تکنولوژیکی جهت انجام مهندسی پایه

– تهیه و آموزش دستورالعمل های بهره برداری با توجه نوع تکنولوژی مورد استفاده و تجهیزات موجود در هر کارخانه
– انجام کلیه آزمایش های تکنولوژیکی مورد نیاز برای انجام مهندسی پایه در بخش فرآیند
– انجام آزمایش ها و مطالعات شناسایی مواد
– انجام آزمایش های فرآوری شامل:
 اندیس باند
 خردایش
 آسیا
 جدایش ثقلی به روشهای مختلف از جمله واسطه سنگین و …
 جدایش مغناطیسی
 فلوتاسیون انواع کانی های فلزی و غیر فلزی
 لیچینگ
 هیپ لیچینگ
 جذب و باز جذب عناصر مختلف
 استخراج آلی – آبی
 انواع آزمایش های هیدرومتالورژی
– ارائه اطلاعات بدست آمده از نتایج آزمایش ها جهت استفاده در مهندسی پایه و طراحی های فرآیندی
– ارائه توصیه های مهم جهت طراحی خط با توجه به رفتارهای خاص هر کانی در آزمایش ها