آموزش پرسنل در زمینه های متعدد بهره برداری، تعمیرات و آزمایشگاه های صنعتی

– تهیه و آموزش دستورالعمل های بهره برداری با توجه نوع تکنولوژی مورد استفاده و تجهیزات موجود در هر کارخانه
– آموزش روش بهره برداری از تجهیزات اصلی کارخانه
– آموزش روش بهینه کار با تجهیزات صنعتی بمنظور به حداقل رساندن تعمیرات و بالا بردن طول عمر آنها
– آموزش به حداقل رساندن مصرف مواد شیمیایی و کاهش هزینه های عملیاتی در هر کارخانه با توجه به تکنولوژی مورد استفاده
– آموزش بهترین روش آماده سازی مواد شیمیایی
– تهیه روشهای استاندارد آزمایشگاهی برای اندازه گیری عناصر
– آموزش پرسنل برای کار با انواع تجهیزات آزمایشگاهی
– تهیه و ارائه برنامه های تعمیراتی برای تجهیزات موجود در فرآیند عملیاتی
– طراحی آزمایشگاه های صنعتی با توجه به نیاز هر کارخانه
– طراحی و تجهیز آزمایشگاههای فرآوری مواد معدنی
– آموزش پرسنل آزمایشگاهی در خصوص نحوه انجام آزمایشات و استخراج اطلاعات مورد نیاز از نتایج حاصل از آزمایشات