انجام کارهای تحقیقاتی در غالب پروژه های آزمایشگاهی

با توجه به تجربه های قبلی، گروه مهندسی بخش فرایند شرکت آتا، این توانایی را دارد که با انجام مطالعات و آزمایش های تحقیقاتی روی تولید مواد معدنی خاص، که در صنعت موجود کشور نمونه ای ندارد، کارهای تحقیقاتی انجام داده و نتایج مورد نیاز برای انجام طراحی و مهندسی پایه را فراهم کند.
– کسب اطلاعات از مشخصات محصول مورد نظر کارفرما
– کسب اطلاعات در خصوص ماده اولیه مورد نظر (در صورت وجود)
– اخذ نمونه موجود از خاک معدن (در صورت وجود)
– انجام تحقیقات از منابع در دسترس تیم طراحی (شامل مراجع طراحی، تحقیقاتی معتبر در دنیا)
– طراحی آزمایشات مورد نیاز توسط نرم افزارهای معتبر در کارهای تحقیقاتی دنیا
– انجام آزمایشات مورد نیاز در مراکز تحقیقاتی معتبر که در ایران (و دنیا در صورت نیاز) متبر هستند
– بررسی نتایج و طراحی و ارائه فلوشیت کارخانه
– تهیه موازنه جرم فلوشیت پیشنهادی
– تهیه نوع و میزان مواد شیمیایی مورد نیاز مصرفی
– انتخاب تجهیزات اصلی مورد نیاز و ارائه لیست تجهیزات
– انجام مهندسی پایه و تفضیلی در صورت نیاز