خدمات مدیریت و کنترل پروژه

– تهیه و ارائه لیست فعالیت های مورد نیاز پروژه
– تهیه لیست مدارک مهندسی مورد نیاز به پروژه مورد نظر
– برآورد میزان و زمان هزینه های پروژه و ارائه S-Curve
– بررسی منابع مورد نیاز برای انجام پروژه
– تهیه و ارائه برنامه زمانبندی پروژه توسط نرم افزارهای معتبر
– بررسی و کنترل کلیه فعالیت های در حال انجام توسط پیمانکاران و مشاوران پروژه
– تهیه و ارائه گزارش های دوره ای (روزانه، هفتگی و ماهیانه و…) با توجه به نیاز ها پروژه
– بررسی کلیه هزینه های در حال انجام پروژه و مقایسه با برنامه
– برآورد و پیش بینی هزینه های آتی پروژه و مقایسه با موارد پیش بینی شده در برنامه
– بررسی و ارائه مسیر بحرانی پروژه
– بررسی و ارائه راه کار در خصوص ریسک های احتمالی که امکان دارد در پروژه بوجود بیاید
– حضور دوره ای و کنترل پیشرفت کارهای اجرایی در سایت
– بررسی کلیه مدارک مهندسی و کنترل میزان پیشرفت این بخش از نظر زمانی و رعایت پیش نیازها
– بررسی و کنترل زمان خرید تجهیزات و بررسی و کنترل زمان تحویل تجهیزات و مواد خریداری شده
– ارائه راهکار برای جبران عقب افتادگی های احتمالی که در اثر اتفاقات غیر منتظره پیش خواهد آمد