راه اندازی و نظارت بر بهره برداری کارخانه های فرآوری

– بررسي و نهايي سازي روش راه اندازي واحد ها و كليه تجهيزات
– نظارت بر تميز كردن سيستم ها بر اساس روش تعيين شده و آماده سازي براي راه اندازي
– بررسی و روش آماده سازی مواد شیمیایی و نحوه کاربرد آنها
– نظارت بر كاليبراسيون مؤلفه هاي فرآيندي- ابزار دقيقي
– نظارت بر كنترل مدارها و تنظيمات رله هاي ايمني تجهيزات برقي
– نظارت بر كنترل ترازهاي نهايي ماشين آلات و روغن كاري هاي مربوطه
– كنترل و ارزيابي قسمت هاي مختلف قبل از تحويل گيري از پيمانكار و تهيه ليست نواقص و پيگيري رفع آنها
– مقايسه وضعيت نصب دستگاه ها، ماشين آلات و تأسيسات با نقشه هاي تأييد شده و كنترل ليست نواقص
– مطابقت دادن نقشه ها با كار انجام شده و تعيين نواقص راه اندازي
– بررسی میزان مواد مصرفی
– بررسي ليست كمبودهاي مواد مصرفي مورد نياز براي راه اندازي و اظهار نظر در مورد آن
– كنترل تجهيزات ابزار دقيق در نقاط تنظيم آنها
– تحويل گيري براي راه اندازي و مشاركت در تنظيم فرم هاي مربوطه
– نظارت بر راه اندازي ماشين آلات و تأسيسات
– نظارت بر تحويل تكميل مكانيكي (Mechanical Completion) واحدها
– همكاري با كارفرما و پيمانكاران در صدور گواهي تكميل مكانيكي (Mechanical Completion Certificate‍) تجهيزات اصلي و تجهيزات جانبي پروژه ها و تهيه ليست كمبود هاي مربوطه.
– نظارت بر رفع نواقص مربوط به تكميل مكانيكي پروژه ها شامل تجهيزات اصلي و جانبي
– نظارت بر انجام آزمايشات جهت تعيين حداكثر ظرفيت قابل حصول كل تجهيزات جديد و بخش هاي مختلف پروژه ها
– همكاري با كارفرما در صدور گواهي هاي تحويل موقت (Provisional Acceptance Certificates) و تحويل قطعي