مشاوره و نظارت بر انجام فعالیت های مهندسی، خرید، ساخت، نظارت کارگاهی و نظارت بر نصب و بهره برداری

– بررسی مدارك طراحي و مهندسي و ساير مدارك فني پروژه ها بطور كامل و كنترل مدارك كيفيت و كميت اسناد فني و مهندسي تهيه شده توسط پيمانكاران
– بررسي و كنترل كليه مدارك فرآيندي از جمله دياگرام هاي فرآيندي نظير بلوك دياگرام ها،‌PFD ها و P&ID ها
– كنترل و بررسي طراحي ها جهت انطباق با شرايط و امكانات سايت و نيز انطباق با تجهيزات موجود و نيازهاي فني استانداردها و شرايط قراردادها
– كنترل محاسبات طراحي از نظر صحت و كفايت
– بررسي وكنترل ليست تجهيزات جهت مطابقت با نقشه ها و تجهيزات و امكانات موجود
– بررسي و كنترل جانمايي و چيدمان داخلي تجهيزات و Plant layout
– بررسي مشخصات فني نهايي كليه‌ دستگاهها و تجهيزات (مكانيك، برق و ابزار دقيق)
– بررسي فلسفه كنترل و تجهيزات ابزار دقيق شامل مشخصات فني،‌ استانداردها، ‌مدارهاي كنترل،‌ پيكره بندي سيستم كنترل، ‌مشخصات فني نصب و دياگرام هاي سيم كشي ابزار دقيق
– بررسي مهندسي و طراحي لوله كشي شامل جانمايي لوله ها،‌ جنس لوله ها و اقلام لوله كشي، مبدل هاي حرارتي و پمپ ها و …..
– كنترل طراحي لوله ها و تجهيزات، عايق ها و رنگ ها از نظر مقاومت در مقابل خوردگي با توجه به شرايط كارخانه
– بررسي فني و مهندسي مدارك اصلي وكلي پيمانکار و اظهار نظر در مورد آنها
– بررسي گزارشات پيشرفت كار مهندسي و ساخت تجهيزات و اظهار نظر در مورد آنها

مشاوره و مديريت بر مهندسي خريد
– مشخص نمودن استانداردها و روشهاي بازرسي و كنترل و آزمايش تجهيزات و بررسي و اظهار نظر در خصوص رويه هاي ارائه شده از سوي پيمانكاران در اين خصوص
– بررسی و تایید مشخصات فني كالا
– بررسي نقشه هاي ساخت سازندگان و ارائه نظرات اصلاحي
– بررسي مشخصات فني ادوات و بخشهاي مختلف قطعات يا تجهيزات پيشنهادي با كالاي مورد قرارداد كه توسط سازندگان يا فروشندگان پيشنهاد مي گردد و ارائه نظرات فني اصلاحي

بازرسي و نظارت حين ساخت، پس از ساخت و خريد
– مشخصات فني و نقشه هاي ساخت تأييد شده توسط مهندس مشاورمبناي كار بازرسي و نظارت بر ساخت تجهيزات و خريدكالا مي باشد. مهندس مشاورموظف است در مرحله طراحي، تمامي استانداردها و روشهاي بازرسي مورد نظرخود، و نيز معيارهاي تحويل گيري كالا را به پيمانكاران ارائه نمايد، تا مبناي كار سازنده و بازرس قرارگيرد. خدماتي كه توسط مهندس مشاوردر رابطه با نظارت بر ساخت داخل و خارج و بازرسي فني مي شود، بطور كلي شامل موارد ذيل مي گردد.

دستورالعمل هاي بازرسي
– اظهار نظر در خصوص دستورالعمل هاي مربوط به بازرسي تجهيزات در حال ساخت (كه بايستي توسط سازندگان تجهيزات قبل از زمان بازرسي تهيه شده باشند) و ارائه نظرات اصلاحي.
– تطابق دستورالعمل هاي بازرسي با استانداردهاي مورد نظر و پيش بيني شده در قرارداد و اصلاح يا تأييد آنها

بازرسي حين ساخت
– بررسي نتايج آزمايش هاي مواد و مصالح از قبيل آناليز شيميايي و آزمايشهاي مكانيكي انجام شده توسط سايرين و تطابق با استاندارد هاي مندرج در قرارداد و يا استانداردهاي مناسب مربوطه
– نظارت و بازرسي و كنترل كيفيت تجهيزات خريداري شده، ساخته شده و در حال ساخت توسط سازندگان اصلي و فرعي
– حضور وشركت در بازرسي هاي كنترل كيفيت سازندگان در زمان انجام آزمايشات عمده در حين ساخت
– بررسي گواهينامه هاي كنترل كيفي سازندگان و ارائه نظر
– بررسي نتايج آزمايشهاي مخرب (D.T) و غير مخرب (N.D.T)
– بررسي مشخصات رنگ پيشنهادي و تطبيق آن با مشخصات مندرج در استانداردهاي مربوطه و همچنين نظارت و بازرسي بر رنگ آميزي مورد نياز
– بازرسي و نظارت بر عمليات تميز كاري و آماده سازي سطوح قابل رنگ آميزي و كنترل و نظارت بر اعمال رنگ و انجام آزمايشات از جمله (اندازه گيري ضخامت و چسبندگي رنگ و عيوب ظاهري و كنترل فام و …) برروي فيلم خشك رنگ اعمال شده و تأييد گزارشات مربوطه
– بازرسي ونظارت بر انتخاب ، نحوه نگهداري و استفاده از الكترودهاي جوشكاري و شرائط انبارداري.
– بررسي گواهينامه هاي جوشكاران در صورت نياز
– بازرسي و كنترل كيفيت نحوه انبار داري تجهيزات وارده به سايت
– بازرسي و كنترل كيفيت حمل تجهيزات و مواد اوليه

تیم مهندسی بخش نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي و ساخت تجهيزات

– كنترل كليه كارهاي اجرايي پيمانكار اصلي و ساير پيمانكاران احتمالي از تحويل گيري زمين تا تحويل كامل پروژه توسط پيمانكاران
– نظارت بر نحوه برچيدن تجهيزات و سازه هاي مربوط به تجهيزاتي كه بايد برچيده شوند بطوري كه كليه دستورالعمل هاي ايمني رعايت شود
– نظارت بر نحوه بارگيري و انتقال ايمن تجهيزات و سازه هاي مربوط به پروژه ها به محل تعيين شده
– نظارت بر پياده كردن نقطه ها و محورها توسط پيمانكار بر اساس طراحي هاي انجام شده
– كنترل كيفيت كليه كارهاي اجرايي و حصول اطمينان از اينكه كارهاي اجرايي مطابق مشخصات فني نقشه ها واستانداردهاي مورد نظر انجام مي گيرند
– بررسي كارگاهي دعاوي پيمانكار و اظهار نظر درباره آنها
– نظارت بر انعكاس تغييرات نقشه هاي اجرايي در كارگاه برروي نسخ اصلي آنها توسط پيمانكار

مشاوره و نظارت بر نصب تجهيزات
– مشاوره اخذ دستورالعمل هاي نصب تجهيزات و بررسي و اظهار نظر در خصوص دستورالعمل ها و شيوه هاي نصب تجهيزات
– كنترل ابعاد، ترازها و ساير عوامل مساحي و نقشه برداري محل اجراي پروژه ها
– نظارت بر پياده كردن نقطه ها و محورها توسط پيمانكار براساس طراحي هاي انجام شده
– كنترل كيفيت كارهاي اجرايي و حصول اطمينان از اينكه كارهاي اجرايي مطابق مشخصات فني، نقشه ها و استانداردهاي مورد نظر انجام مي گيرد
– بررسي كارگاهي و تأييد و تصحيح صورت وضعيت هاي مربوط به كاركرد پيمانكاران
– نظارت بر رعايت مقررات ايمني
– بررسي و اظهار نظر و اقدام نسبت به حل مشكلات كارهاي اجرايي
– تعيين عيوب و نواقص موجود در كارهاي اجرايي و ابلاغ آنها به پيمانكاران
– نظارت بر انجام بازرسي فني نظير جوشكاري، عايقكاري و رنگ آميزي در كارگاه

– كنترل كليه كارهاي اجرايي پيمانكار اصلي و ساير پيمانكاران احتمالي از تحويل گيري زمين تا تحويل كامل پروژه توسط پيمانكاران
– نظارت بر نحوه برچيدن تجهيزات و سازه هاي مربوط به تجهيزاتي كه بايد برچيده شوند بطوري كه كليه دستورالعمل هاي ايمني رعايت شود
– نظارت بر نحوه بارگيري و انتقال ايمن تجهيزات و سازه هاي مربوط به پروژه ها به محل تعيين شده
– نظارت بر پياده كردن نقطه ها و محورها توسط پيمانكار بر اساس طراحي هاي انجام شده
– كنترل كيفيت كليه كارهاي اجرايي و حصول اطمينان از اينكه كارهاي اجرايي مطابق مشخصات فني نقشه ها واستانداردهاي مورد نظر انجام مي گيرند
– بررسي كارگاهي دعاوي پيمانكار و اظهار نظر درباره آنها
– نظارت بر انعكاس تغييرات نقشه هاي اجرايي در كارگاه برروي نسخ اصلي آنها توسط پيمانكار

مشاوره و نظارت بر نصب تجهيزات
– مشاوره اخذ دستورالعمل هاي نصب تجهيزات و بررسي و اظهار نظر در خصوص دستورالعمل ها و شيوه هاي نصب تجهيزات
– كنترل ابعاد، ترازها و ساير عوامل مساحي و نقشه برداري محل اجراي پروژه ها
– نظارت بر پياده كردن نقطه ها و محورها توسط پيمانكار براساس طراحي هاي انجام شده
– كنترل كيفيت كارهاي اجرايي و حصول اطمينان از اينكه كارهاي اجرايي مطابق مشخصات فني، نقشه ها و استانداردهاي مورد نظر انجام مي گيرد
– بررسي كارگاهي و تأييد و تصحيح صورت وضعيت هاي مربوط به كاركرد پيمانكاران
– نظارت بر رعايت مقررات ايمني
– بررسي و اظهار نظر و اقدام نسبت به حل مشكلات كارهاي اجرايي
– تعيين عيوب و نواقص موجود در كارهاي اجرايي و ابلاغ آنها به پيمانكاران
– نظارت بر انجام بازرسي فني نظير جوشكاري، عايقكاري و رنگ آميزي در كارگاه