مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی ) فنی و اقتصادی پروژه های مختلف معدنی

– انجام مطالعات طرح توجیهی اقتصادی پروژه ها مطابق با سرفصل های مورد قبول بانک
– بررسي طرح مورد نظر و معرفی اظلاعات مربوط به شرکت مورد نظر
– معرفی محصول مورد نظر و بررسی بازار محصول
– انجام مطالعات فنی طرح مورد نظر از نظر روشهای تولید و موارد فنی
– برآورد هزینه های سرمایه گذاری مورد نیاز طرح مورد نظر
– برآورد هزینه های مورد نیاز برای تولید محصول
– مطالعات اقتصادی، مالی طرح توجیهی